13/01/1989 COMUNICAT DE PREMSA

LA COORDINADORA "N-II PER L'AUTOPISTA" FA LA PRESENTACIO PUBLICA DEL PROJECTE DE TRAÇAT DE LA VARIANT DE GIRONA.

El 14 de juny de 1988 el Ple de l'Ajuntament de Girona sol.licità del MOPU l'exposició pública del projecte de variant, se suposa que empès per la pressió popular que culminaria tres dies més tard amb una manifestació de més de 1000 persones i la presentació de 5000 signa-tures a favor de preservar la vall de Sant Daniel.

El 5 de novembre passat el Butlletí Oficial de la Província de Girona publica l'ordre d'expropiació forçosa dels terrenys afectats per la variant. A partir d'aquell dia, tots i cadascun dels ajunta-ments amb propietaris afectats disposen del projecte de traçat de la variant.

A finals de desembre un membre de la "Coordinadora N-II per l'Autopis-ta" sol.licità de l'Ajuntament de Girona consultar el projec-te de traçat de la variant i el projecte del pont de Fontajau. La resposta fou contundent: "No tenim cap dels dos projectes. Dirigiu-vos al MOPU". Personats en el MOPU, la resposta fou igual d'estoradora: "El projecte no el podeu con-sultar. Ja va estar un mes i mig a infor-mació pública". Pel que fa al projecte de Fontajau, nova resposta negativa: "El projecte ja està fet i consensuat, però seria una inde-licadesa mostrar-lo abans que sigui apro-vat".

Davant d'aquesta transparència democràtica, i vist que l'Ajunta-ment de Girona no és conseqüent amb els seus propis acords de reclamar (i donar) una informació pública, la "Coordinadora N-II per l'Autopis-ta" ha decidit exposar públicament el traçat de la variant, perquè els ciutadans puguin consultar-la i veure damunt dels plànols allò que fins ara les institucions no han considerat necessari fer públic.

Demà i demà passat, a la Rambla de la Llibertat, restarà exposat el projecte de traçat redactat pel MOPU. La propera setmana podrà ser consultat, de 7 a 9 del vespre, en els locals de l'ADAC (Carrer Auriga, 2, 1r.), i posteriorment en els llocs que oportunament es faran públics.

Us facilitem, adjunt, un resum de la memòria del projecte i el con-tingut íntegre de l'annex 16: "Ordenación ecológica, estética y paisajísti-ca". Aquest annex no és l'estudi de "Repercusions ambientals i reordenació ecològica" encarregada al sr. Joan Senent Josa. Aquest estudi, que l'autor va entregar al Governador Civil de Barcelona Ferran Cardenal a finals de desembre, roman encara secret. No és certa l'afirmació que l'informe del sr. Senent no hagi estat entregat. En realitat ha estat el MOPU qui no ha gosat fer-lo públic, puix el seu contingut no donava el vist-i-plau al projecte de variant, sinó que contemplava un decàleg de mesures i recomanacions impossibles de complir pel MOPU. No renunciem, però, a fer-lo públic, si cau a les nostres mans i l'Ajuntament de Girona o el MOPU es limiten a adjuntar-lo al projecte i no el posen a informació pública.

Val a dir que en el tema de la variant, la posició i actuació de la "Coordinadora N-II per l'Autopista" sempre ha estat transparent i cristal.lina. No tenim però, com altres, cap necessitat de guanyar temps perquè sigui acabada el 1992. La presentació pública d'aquest projecte, fins ara mantingut en secret, i els retrets que en l'anàlisi que segueix es posen en evidència, no vol dir en cap cas que d'esme-nar-se acceptaríem el traçat de la variant per l'est (Sant Daniel o les Gavarres).

La nostra posició, sempre clara i avalada per un estudi econòmic i jurídic prou complet fet públic el 5 de novembre passat, segueix essent l'alliberament de peatge d'un tram de 18'7 km. de l'autopista A-7, sigui amb una compensació econòmica, sigui amb una ampliació del termini de la concessió.


MATERIAL PER COMENTAR A LA RODA DE PREMSA:

Afirmacions a la premsa:

"Yo afirmo que los compromisos adquiridos por el MOPU han de estar claros. Por ejemplo, carretera vallada y sin posibilidad de accesos que posibiliten especulación; consideración de les Gavarres como parque natural; exigencia de vias perpendiculares de apagafuegos y conducción de agua con bocas de riego; garantías de que los túneles serán perforados y no abiertos; garantia de que los tajos se abrirán por los extremos y los camiones no entrarán por la Vall; garantías de que la obra de fábrica se integrará en el paisage..."

Entrevista de Félix Bouso a Joaquim Nadal. (Diari de Girona, 8-6-88)
----------------------------------------------------------------------

"L'estudi d'impacte ambiental no ve obligat per llei i només es realitza en casos especials, quan l'obra pot alterar l'ecosistema de la zona o posar en perill l'existència d'espècies animals determinades. Aquest cas no es dóna a la Vall de Sant Daniel i per això no es creu necessari elaborar aquest estudi"

José Javier Dombriz, cap de la Demarcació de Carreteres del MOPU a Catalunya a Tura Soler (Punt Diari, 3-7-88)
----------------------------------------------------------------------

"El MOPU considera que el traçat actual és el definitiu i no es farà ni un número més ni una negociació més per acontentar ningú"

Aurelio Sanpedro, enginyer cap del Servei de Planejament del MOPU a Tura Soler (Punt Diari, 3-7-88)
----------------------------------------------------------------------