20/02/1989 COMUNICAT DE PREMSA

LA "COORDINADORA N-II PER L'AUTOPISTA" PREGUNTA QUANTS DINERS COBRARA JOAN SENENT-JOSA PEL SEU ESTUDI DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS.

La precipitada presentació als mitjans de comunicació de l'"Es-tudi de Repercussions Ambientals i Reordenació Ecològica", feta pel Governador Civil de Girona amb la insòlita absència de Joan Senent-Josa, biòleg que signa l'estudi, així com les contradictòries declara-cions d'aquest i de l'Ajuntament de Girona a la premsa, fan que ens plantegem un seguit d'interrogants:

- Quants diners (diners públics, pagats amb els nostres impostos) rebrà Joan Senent per signar un estudi al qual només ha aportat dues idees que ocupen 30 ratlles de text (crear un Centre d'Estudis Fores-tals i una comissió de seguiment), segons ha reconegut reiteradament?

- Perquè no es pot preguntar qui ha ajudat Senent quan aquest afirma que ha tingut la col.laboració de biòlegs i geòlegs gironins i dels redactors del Pla Especial de Protecció de Sant Daniel?

- Perquè Senent cita la col.laboració dels redactors del Pla Especial de Protecció de Sant Daniel quan l'equip redactor d'aquest pla nega tota relació amb l'estudi de Senent?

- Perquè l'Ajuntament de Girona nega la participació en la redac-ció de l'estudi de Senent i aquest explica, en canvi, que l'Ajuntament va posar a la seva disposició dos tècnics municipals per redactar el projecte?

- Perquè totes les institucions implicades (MOPU, Govern Civil, Ajuntament) i l'estudi de "Repercussions..." afirmen que aquest ha seguit l'esquema assenyalat per la legislació estatal i comunitària quant a l'impacte ambiental, i en canvi "obliden" l'obligatori tràmit d'informació pública del projecte?

- Quan acceptaran les institucions CAP GIRONI utilitzarà aquesta variant, i que els problemes del trànsit seran els mateixos mentre no es faci la xarxa de redistribució interna del trànsit, xarxa prevista en els plans generals de Girona i Salt i en les normes subsidiàries de Sarrià, i que des de fa anys dorm en un calaix?

- Són prou sòlids els arguments de l'Associació de Naturalistes de Girona, o de l'equip redactor del Pla Especial de Protecció de Sant Daniel (dues entitats prou qualificades), com per demostrar la nul.la garantia dels estudis fets i/o encarregats per legitimar la variant est?

Com molt cruament explica el cronista oficial de la ciutat, durant massa anys en nom de la tècnica i dels condicionants econòmics s'han comès a Girona estralls més o menys irreversibles. No estem disposats a permetre que institucions de fora i d'aquí, amb argumen-tacions semblants a les que justificaren aquells estralls, malmetin definitivament l'unic espai natural que ens resta, més encara quan una alternativa millor (l'alliberament del peatge de l'autopista) és blo-quejada pel ministre de torn sense haver-ne donat mai cap explicació.