25/04/1989 COMUNICAT DE PREMSA

LA "COORDINADORA" RECLAMA INFORMACIO A L'AJUNTAMENT PER VIA JUDICIAL

FA 68 DIES QUE ES VA DEMANAR UN ACORD DEL PLE DEL 17-7-83

La "Coordinadora N-II per l'Autopista" ha presentat a l'Ajunta-ment de Girona un recurs de reposició contra la denegació tàcita d'informació demanada el passat 18 de febrer. Aquest recurs és previ a la presentació d'un recurs contenciós-administratiu, fet que posaria més en ridícul encara una institució que celebra amb gran desplegament de recursos el desè aniversari de l'arribada de la democràcia en les seves formes de relació amb els ciutadans.

Amb data 18 de febrer es va demanar a l'Ajuntament una "certifi-cació literal de l'Acord del Ple Municipal del dia 17-7-83, que fa referència a la posició del consis-tori en el tràmit d'informació pública de l'estudi previ de la variant de la N-II al seu pas per Girona". Com tothom ja sap, en aquell ple l'Ajuntament de Girona, per unanimitat, va acordar oposar-se a qualsevol traçat de la variant per l'est de la ciutat i demanar l'alliberament de l'autopista com a millor alternativa a la variant.

Un acord municipal és una informació que ha d'estar a l'a-bast de tothom qui ho demani, ja que els acords d'un ajuntament afecten direc-tament els ciutadans. El termi-ni per a respondre una petició, segons la Llei de Procediment Administratiu, és de dos mesos. Aquest termini ha estat superat a bastament, sense cap resposta per part de l'Ajunta-ment.

La "Coordinadora" vol denunciar la política d'obscurantisme i confusió practicada constantment per l'Ajuntament de Girona, especial-ment en el tema de la variant, així com el cinisme amb el que l'alcal-de Joaquim Nadal es queixa de l'herència del passat tot dient, en un article recent, que "con-vé, això sí, que el ciutadà estigui adequada-ment informat. La informació a vegades no soluciona les coses, però alerta la cons-ciència cívica sobre les conseqüències de futur de decisions preses amb anterioritat".

Perquè el ciutadà estés adequadament informat sobre les conse-qüències per al futur de decisions que encara ha de prendre l'Ajunta-ment, la "Coordinadora" va demanar fa 67 dies el text íntegre de l'acord encara vigent pres per l'Ajuntament de Girona el juliol de 1983. Potser perquè la consciència cívica està massa alertada sobre les conseqüències de la variant per l'est l'Ajuntament de Girona no vol facilitar una informació que està obligat a donar.