27/04/1989

ACORD DEL PLE DE 12-7-83, LLEGIT AL FINAL DE LA MANIFESTACIó

EL 12 DE JULIOL DE 1983 L'AJUNTAMENT DE GIRONA VA FIXAR LA SEVA POSTURA PEL QUE VA A LA VARIANT EST, EN UN ACORD PRES PER UNANIMITAT. LA POSTURA DE L'AJUNTAMENT, NO RECTIFICADA EN CAP PLE DES DE LLAVORS, ÉS LA QUE SEGUEIX:

""" L'AJUNTAMENT DE GIRONA COMPAREIX A LA INFORMACIó PúBLICA DE L'ESTUDI PREVI DE LA VARIANT DE LA TRAVESSIA DE LA N-II AL SEU PAS PER GIRONA, AMB LES SEGÜENTS AL.LEGACIONS:

1. MANIFESTAR LA URGENT NECESSITAT DE REALITZAR LA VARIANT DE LA N-II QUE SUPRIMEIXI L'ACTUAL TRAVESSIA DE GIRONA. LES GREUS REPER-CUSSIONS DE L'ACTUAL TRAVESSIA ES DEIXEN SENTIR PROFUNDAMENT EN LA VIDA ECONòMICA DE LA CIUTAT... EL COL.LAPSE I EL FRE DE L'ACTIVITAT ECONòMICA I AL CREIXEMENT HARMòNIC DE LA CIUTAT PROVOCAT PER L'ACTUAL TRAVESSIA EXIGEIXEN UNA SOLUCIó IMMEDIATA QUE CAL PLANTEJAR-SE AMB LA MàXIMA URGèNCIA.

2. REBUTJAR EN LES ACTUALS CIRCUNSTàNCIES L'ANOMENADA "SOLUCIó EST" QUE FIGURA A L'ESTUDI PREVI. LES RAONS PER REBUTJAR AQUESTA SOLUCIó SóN DIVERSES.

EN PRIMER LLOC, DE TIPUS URBANíSTIC: EFECTIVAMENT, NO ÉS CORRECTE L'AFIRMACIó DE L'ESTUDI QUE CONSIDERA QUE AQUESTA VARIANT TANCARIA PER L'EST EL CREIXEMENT URBANíSTIC DE GIRONA... EN REALITAT EL CREIXEMENT DE LA CIUTAT ESTà PROJECTAT UNIDIRECCIONALMENT CAP AL PLA I EN CAP MOMENT NO ES PROJECTARà CAP A L'EST, A CAUSA DE LES CONDICIONS MUNTA-NYOSES DEL TERRENY.

EN CONSEQÜèNCIA, ÉS EN L'ACTUAL DIRECCIó DEL TEIXIT URBà QUE S'HA D'ORIENTAR EL TRAÇAT DE LA TRAVESSIA PER DONAR COHERèNCIA AL TERRITORI I PER ACOSTAR CORRECTAMENT EL CREIXEMENT DE LA CIUTAT ALS ACTUALS I ALS FUTURS EIXOS DE COMUNICACIó.

EXISTEIXEN, PERò, ALTRES RAONS DE TIPUS ECOLòGIC QUE IMPIDEIXEN ABONAR LA SOLUCIó EST, QUE TRAVESSA PER UNA ZONA MUNTANYOSA CONSIDERA-DA UNA AUTèNTICA RESERVA NATURAL AMB VOLUNTAT D'INCORPORAR-LA AL PARC NATURAL DE LES GAVARRES I UNA ZONA CONSIDERADA D'ESPECIAL PROTECCIó PER PART DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA, LA VALL DE SANT DANIEL, QUE TÉ UN PLA ESPECIAL DE PROTECCIó DE LA VEGETACIó I LA NATURA.

LA SOLUCIó EST, LLUNY DE CREAR UN NOU POL DE CREIXEMENT DE LA CIUTAT, OBRIRIA UN EIX DE DEGRADACIó I DETERIORAMENT DE TERRENYS D'ESPECIAL VALOR AGRíCOLA ALS TERMES DE FORNELLS DE LA SELVA I QUART, I DE SINGULAR SIGNIFICACIó PAISATGíSTICA I NATURAL EN EL CAS DEL TERME MUNICIPAL DE GIRONA.

PER ALTRA BANDA, ES CONSIDERA URBANíSTICAMENT QUE ELS ACCESSOS A LA CIUTAT NO QUEDEN ADEQUADAMENT RESOLTS I QUE LA POSSIBILITAT DE RECOLLIR I CANALITZAR EL TRàNSIT DE CARRETERA EN DIRECCIó A GIRONA QUEDA RESOLT MALAMENT AMB AQUESTA VARIANT, QUE NOMÉS PROPORCIONA ENLLAÇOS A CARRETERES LA CONNEXIó DE LES QUALS AMB LA XARXA ARTERIAL DE LA CIUTAT JA ESTà PLENAMENT RESOLTA.
.

4. PROPOSAR LA REALITZACIó CONJUNTA DE LES SEGÜENTS ACTUACIONS COM A úNICA FORMA D'ABORDAR COHERENTMENT I EN PROFUNDITAT UN PROBLEMA TERRITORIAL I ECONòMIC GREU QUE REQUEREIX LA IMMEDIATA ATENCIó PER PART DE L'ADMINISTRACIó:

ENLLAÇAR DIRECTAMENT L'ACTUAL CARRETERA N-II AMB L'AUTOPISTA A-7 AL PUNT MENYS CONFLICTIU PER ALS DOS TERMES DE FORNELLS I VILABLAREIX, AL SECTOR GIRONA-SUD, I AL PUNT DE CONFLUèNCIA DE L'AUTOPISTA, LA N-II, LA CARRETERA DE BANYOLES I LA CARRETERA DE PALAMóS EN EL PLA DE MEDINYà, I PROCEDIR AL RESCAT DEL TRAM D'AUTOPISTA QUE QUEDI ENGLOBAT EN AQUESTS DOS PUNTS. """"

MALHAURADAMENT, DES DEL 17 DE MARÇ DE 1987, QUAN L'ALCALDE DE GIRONA, ACOMPANYAT DE VUIT ALCALDES MÉS, BRINDAVA AMB XAMPANY AMB EL MINISTRE D'OBRES PúBLIQUES FELICITANT-SE PER HAVER CONSENSUAT UNA VARIANT PER L'EST, S'ENCETAVA UNA SITUACIó TOTALMENT IRRACIONAL: MEN-TRE LA POSTURA OFICIAL DE L'AJUNTAMENT I L'ESPERIT I LA LLETRA DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIó DE LA VALL DE SANT DANIEL, APROVAT PEL MATEIX CONSISTORI DOS ANYS ABANS, PROHIBEIXEN QUALSEVOL VIA DE COMUNICACIó PER LA VALL, L'EQUIP DE GOVERN I L'ALCALDE AL DAVANT ENS VOLEN CONVèN-CER QUE LA VARIANT DE GIRONA HA DE PASSAR PER SANT DANIEL.

POTSER PER AIXò, DESPRÉS DE 69 DIES D'HAVER-LO DEMANAT, L'AJUNTA-MENT NO ENS HA FET ARRIBAR EL TEXT íNTEGRE DE L'ACORD LLEGIT ABANS. POTSER PER AIXò, EN L'ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 9 DE MAIG FIGURA L'APROVACIó DE LA VARIANT EST PROPOSADA PEL MOPU I QUE MAI NO HA ESTAT EXPOSADA A INFORMACIó PúBLICA. LES SIGNATURES DE MILERS DE CIUTADANS, LA NOSTRA PRESèNCIA AVUI, AQUí, I EL CONVENCIMENT DE TENIR NO NOMÉS LA RAó DELS SENTIMENTS, SINó LA RAó QUE ENS DóNEN ELS ESTUDIS QUE DEMOSTREN LA VIABILITAT TèCNICA, LEGAL I ECONòMICA D'UNA VARIANT PER L'AUTOPISTA, FA QUE DEMANEM A L'ALCALDE DE GIRONA I A TOTS ELS REGIDORS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS QUE REBUTGIN L'APROVACIó DE LA "VARIANT EST" I ES MANTINGUIN FERMS EN L'ACORD ENCARA VIGENT: SI ACTUEN AIXí, NOSALTRES ESTAREM AL SEU COSTAT.


Associació d'Amics de la Vall de Sant Daniel
Coordinadora N-II per l'Autopista
Assemblea d'Entitats per a la Salvaguarda de Sant Daniel