16/02/1990 COMUNICAT DE PREMSA

CADA DISSABTE, RECOLLIDA DE SIGNATURES A LA RAMBLA DE GIRONA

El Consell de Ministres del Govern de Madrid és a punt d'adjudi-car les obres de la "variant est" de la N-II a la unió temporal d'empreses formada per FERROVIAL i OCISA. La publicació d'aquesta notícia, pocs dies abans de l'adjudicació oficial, pretén abonar el clima de desencís entre aquells ciutadans que ja donen per feta la variant i han decidit llençar la tovallola abans de temps.

L'experiència d'anys en l'oposició a la construcció d'aquesta variant hauria de convèncer aquests desencisats que no només la "va-riant est" no està feta, sinó que probablement no la faran.

Aquesta afirmació no és producte d'un excessiu optimisme per part de la COORDINADORA, sinó que es basa en arguments realistes com són:

1. La "Audiencia Nacional", de Madrid, pot dictaminar aviat la suspen-sió cautelar del projecte per evitar danys irreversibles, en cas de co-mençar les obres abans de resoldre sobre el fons dels recursos presentats.

2. Sentències recents d'anul.lació de Plans Generals d'Urbanisme i altres projectes, degudes a modificacions substancials en el projec-te inicial posat a informació pública i aquell que es pretén executar. El paral.lelisme és evident en el cas de la "variant est": allò que el MOPU va exposar el 1983 i el que voldria fer ara són dos traçats totalment diferents.

3. La finalització de la redacció del projecte el juny de 1988 i el fet que encara no hagin iniciat les obres és suficient perquè qualsevol tribunal apliqui el Reial Decret Legislatiu d'Avaluació d'Impacte Ambiental, que exigeix la seva redacció abans d'iniciar qualsevol obra on sigui preceptiu, cas de la "variant est". I un estudi d'impacte ambiental no són quatre fulls ni el pot fer un sol individu: és un treball multidisciplinar que ha d'incloure, a més a més, una alternativa.

4. La anul.labilitat del procés queda palesa quan no s'ha donat publicitat als propietaris afectats per les expropiacions. Ni els suposats afectats del 1983 són els mateixos d'ara; ni les llistes publicades al BOP el setembre passat eren correctes perquè es basaven en un cadastre dels anys 50; ni la totalitat dels vertaders afectats s'ha assabentat ni ha signat les actes d'ocupació. Cap obra no pot començar sense que s'hagi fixat un justipreu d'expropiació i aquest hagi estat fet efectiu.

5. Quan el Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme declara que en el cas de la variant de Girona "seguirem endavant encara que estigui malament abans que tornar enrera", demostra que ell (i per extensió el Govern i el partir del qual forma part) creu que la finalitat justifi-ca qualsevol mitjà. La "variant est" no ens la volen posar, sinó im-posar amb la "democràtica" política dels fets consumats.

6. El Sr. Cosculluela ha demostrat una ignorància total pel que fa al tema de la variant: confessà ara fa un mes, en una entrevista concertada, que no sabia res de l'estudi encarregat a Joan Senent (i que no va servir de res), i molt menys encara que s'hagués fet cap modificació al projecte del juny del 1988. Les promeses municipals d'incorporació de mesures correctives (inclós el famós mirador) només es varen fer a Girona per confondre i aplacar els ciutadans que aquí sí viuen i vibren amb aquesta bajanada urbanística.

El relligament urbanístic de les vies de pas i d'accés a Girona -no ens cansarem de repetir-ho- és en l'eix nord-sud, i amb tots els accessos entre aquests eixos i l'oest. A l'est de la plana de Girona només hi ha natura. Cap urbanista no pot defensar aquesta variant: està concebuda per superar Girona com si fos un obstacle, quan hauria de ser un insturment al servei de les necessitats reals de la ciutat.

La COORDINADORA N-II PER L'AUTOPISTA insta els ciutadans a no deixar- se convèncer per les successives declaracions que pretenen donar com a fet irreversible la construcció de la "variant est". Les raons per no ser pessimistes són abundants, i sense que sigui un recurs fàcil pensem que ara més que mai hem de seguir al costat de Sant Daniel i els indrets que aquella variant malmenaria.

Malgrat que les accions legals contra el projecte poden donar el seu fruit per elles mateixes, cal que a nivell ciutadà no baixem la guàrdia. Des del dia 6, i cada dissabte al matí, ens trobareu novament a la Rambla de la Llibertat. Us demanem que signeu (persones i també entitats) un escrit de suport als tràmits legals davant la "Audiencia Nacional", perquè també a Madrid sàpiguen que els gironins no volem la "variant est".