GUIA DEL BOLETAIRE ATENT

Aquests darrers anys, pels entorns de Girona i en la línea de Fornells a Medinyà passant per la vall de Sant Da-niel, han aparegut periòdicament una mena de bolets de carac- terístiques fins ara desconegudes.

Davant l'alarma que aquests bolets ha provocat en bosque-rols, caminaires, naturalistes, bicicletaires, pagesos, fon-taires i ciutadania en general, la municipalitat i el governa-ment manifesten la seva innocuïtat i afegeixen que els bolets portaran la prosperitat als entorns i la solució als problemes de trànsit.

De molt abans tots sabem que la solució als problemes de trànsit de la metròpoli estarien resolts amb la gratuïtat de l'autopista, i els bolets apareguts són només el primer símp- toma d'una agressió irreversible i inútil.

Ens cal, per això, aprofitar la tardor. Agafem elciste-llet i recollim-los a mesura que surtin. Cal estar actius fins que no en restin espores!

ESPèCIES DE BOLET NO CATALOGADES PER LINNEO

Bolet groc

La part aèria d'aquest bolet és d'un material ceràmic groc molt resistent. El peu és metàl.lic, d'uns 30 a 50 cm. de llarg, amb un acabament trifurcat amb forma d'àncora, que realitza la funció d'ancoratge al terreny.
Es poc comú, però distribuït regularment. Situats al seu damunt, podríem veure una persona situada sobre el bolet anterior o posterior a aquest.
Començaren a sortir la primavera del 88. Deu haver-ni uns 80- 100, la majoria van ser recollits i confitats al MOPU.
L'extracció és dificultosa. Cal enginyar-se-les amb un parell de gats.

Bolet d'estaca amb punt

De fusta, amb la part aèria poc visible. Es diferencia dels altres pel punt o cercle a la part superior.
Serveix d'estació topogràfica (lloc on se situen els aparells que assenyalen els punts de referència per destruir el paisat-ge. Aquesta funció la poden realitzar també el bolet groc, bolets de clau i bolet pintat.
Es molt probable que als llocs on hi havia hagut bolets grocs s'hagin substituït per aquests.

Bolet de clau comú

Són metàl.lics en forma de clau (també n'hi ha una varietat en varilla de ferro sobre un pegot de ciment).
Solen estar voltats per un cercle vermell pintat.
Estan situats sobre formigó, roques o altres materials durs.
Tenen la mateixa funció que el bolet d'estaca amb punt.

Bolet pintat

Normalment vermells, creixen en superfícies dures o molt dures: formigó, roques... Fan la mateixa funció que els ante- riors.

Bolet d'estaca vermell

Es de fusta, normalment amb la part aèria més visible que el d'estaca amb punt. Es poden trobar varietats que no són verme- lles, però mai amb punt.
Es força comú: començaren a aparéixer l'hivern del 89 i se n'han fet bones collites.
La seva funció és marcar els límits expropiats, és a dir, la zona rampinyada.

Bolet de canya

De canya, amb una alçada de 1-2 m. Són molt comuns. Apareixen (si poden) cada 25 m. formant dues línees paral.leles.
La seva funció és marcar el que mai no podrà ser la variant.