13/12/1990. COMUNICATS DE PREMSA

13-12-90 COMUNICAT INFORMATIU 1

Les entitats convocants de la manifestació d'avui no s'han cansat d'argumen-tar, en front de la tossuderia antidemocràtica de l'Administració, la situació d'il- .legalitat del projecte de variant est que el MOPU s'en-testa en executar.

 • No es tracta només que l'impacte a posteriori de la variant anorrearà Sant Daniel fruit de l'especulació que desfermarà.
 • No es tracta només que és la única alternativa que no resoldrà en absolut el caos circulatori de Girona.
 • No és només que l'alternativa viable (l'autopista) ha estat marginada mentre ha convingut al MOPU i ara aquest aplica una solució semblant per estalviar-se unes inversions al Maresme.
 • No és només que l'alcalde de Girona (i de la resta de municipis que n'eren contraris el 1983) ha venut la seva credibilitat pel plat de llen-ties de Fonta-jau.
 • No es tracta només de la impunitat amb la qual les màquines destruei-xen i ocupen propietats i béns no expropiats sota la complaença de la Guàrdia Civil, que s'excusa de protegir els afectats dient que no són aquestes les ordres que han rebut.
 • No és només la caradura amb la qual el Governador Civil diu que el projecte compta amb les màximes garanties democràtiques...

Es que, si vivim en un país on la democràcia no és només una llamina-dura que s'ensenya quan convé,

 1. Per què mai no s'ha posat a informació pública el projecte que s'està executant?
 2. Per què mai no s'ha publicat en cap òrgan oficial l'acte adminis-tratiu d'aprovació d'aquest projecte?
 3. Per què mai el MOPU no ha permés al servei jurídic de l'AAVSD l'accés al projecte?
 4. Per què, després de més d'un any d'haver-li estat reclamat per la "Audiencia Nacio-nal", el MOPU encara no els ha tramés el projecte complet perquè el tribunal es pugui pronunciar?
 5. Per què mai no s'ha fet l'Estudi d'Impacte Ambiental que mana la legislació europea, espanyola i catalana? Una prova contundent d'això és que mai no s'ha posat a informa-ció pública, tràmit previ a la informa-ció pública de tot el projecte, tampoc no duta a terme.

Fins i tot durant la Dictadura els ciutadans varen poder aturar des-graciats projectes de l'Administració franquista mercés al tràmit d'infor-mació pública. Amb més mala grapa encara que en aquells foscos temps, ni tan sols aquest tràmit s'ha acomplert amb aquesta nefasta variant. Cap excusa serveix per justificar la sustrac-ció als ciutadans d'aquest dret fonamental:

 • El suposat interés públic de la variant, justifica passar per alt tota la legislació vigent?
 • Tenen por que els ciutadans es neguin a permetre que es llencin en una obra inútil milers de milions de ptes. que paguem entre tots?
 • Es que preservar l'entorn de Girona per als nostres fills no és un interés públic evident?

COORDINADORA N-II PER L'AUTOPISTA.
ASSOCIACIó D'AMICS DE LA VALL DE SANT DANIEL.


LA COORDINADORA N-II PER L'AUTOPISTA TREBALLARà CONJUNTAMENT AMB LA PLATAFORMA UNITàRIA CONTRA ELS PEATGES AL MARESME


La COORDINADORA ha iniciat contactes amb la PLATAFORMA UNITàRIA CONTRA ELS PEATGES AL MARESME. De les primeres converses, s'ha fet palès que ambdues organitza-cions ciutadanes s'enfronten als mateixos adversaris:

 • Als uns i als altres, el MOPU imposa un projecte contra la voluntat majorità-ria i amb la connivència d'alcaldes pertanyents al seu mateix partit polític.
 • La imposició comuna és deriva de concessions del MOPU a la mateixa empresa privada: ACESA.
 • L'empresa que durà a terme les obres és la mateixa: FERROVIAL és l'adjudicatà-ria de la variant est de Girona; i de moment ja li ha estat adjudicada la construcció d'un tram de l'autovia del Maresme.
 • En ambdos casos, els ciutadans s'han vist burlats per promeses prèvies d'al-caldes del mateix partit: Nadal (alcalde de Girona pel PSC-PSOE) havia promés dimitir si la variant afectava Sant Daniel; Mas (alcalde de Mataró pel PSC-PSOE), s'havia compromés a què l'au-tovia del Maresme seria lliure de peatge.

Ambdues organitzacions ciutadanes buscaran la manera de coordinar les seves activitats i treballs per potenciar conjuntament l'oposició a la desastrosa actuació que les administracions públiques duen a terme a Cata-lunya en matèria de comunica-cions.

En aquest sentit, la COORDINADORA N-II PER L'AUTOPISTA convida els gironins a sumar-se a la manifestació que aquest dissabte 15, a les sis de la tarda, ha convocat a Mataró la PLATAFORMA UNITARIA CONTRA ELS PEATGES DEL MARESME.


PARLAMENT LLEGIT AL FINAL DE LA MANIFESTACIó DEL 13/12/90

Les entitats convocants de la manifestació d'avui no s'han cansat d'argumen-tar, en front de la tossuderia antidemocràtica de l'Administració, la situació d'il- .legalitat del projecte de variant est que el MOPU s'en-testa en executar.

 • No es tracta només que l'impacte a posteriori de la variant anorrearà Sant Daniel fruit de l'especulació que desfermarà.
 • No es tracta només que és la única alternativa que no resol-drà en absolut el caos circulatori de Girona.
 • No és només que l'alternativa viable (l'autopista) ha estat marginada mentre ha convingut al MOPU i ara aquest aplica una solució semblant per estalviar-se unes inversions al Maresme.
 • No és només que l'alcalde de Girona (i de la resta de muni-cipis que n'eren contraris el 1983) ha venut la seva credibilitat pel plat de llen-ties de Fonta-jau.
 • No es tracta només de la impunitat amb la qual les màquines destruei-xen i ocupen propietats i béns no expropiats sota la complaença de la Guàrdia Civil, que s'excusa de protegir els afectats dient que no són aquestes les ordres que han rebut.
 • No és només la caradura amb la qual el Governador Civil diu que el projecte compta amb les màximes garanties democràtiques...

Es que, si vivim en un país on la democràcia no és només una llaminadura que s'ensenya quan convé,

 • ¿ Per què mai no s'ha posat a informació pública el projecte que s'està executant?
 • ¿ Per què mai no s'ha publicat en cap òrgan oficial l'acte administratiu d'aprovació d'aquest projecte?
 • ¿ Per què mai el MOPU no ha permés al servei jurídic de l'ASSOCIACIO D'AMICS DE LA VALL DE SANT DANIEL l'accés al projecte?
 • ¿ Per què, després de més d'un any d'haver-li estat reclamat per la "Audiencia Nacional", el MOPU encara no els ha tramés el projecte complet perquè el tribunal es pugui pronunciar?
 • ¿ Per què mai no s'ha fet l'Estudi d'Impacte Ambiental que mana la legislació europea, espanyola i catalana?

Una prova contundent d'això és que mai no s'ha posat a informació pública, tràmit previ a la informació pública de tot el projecte, tampoc no duta a terme. Fins i tot durant la Dictadura els ciutadans varen poder aturar desgraciats projectes de l'Administració franquista mercés al tràmit d'informació pública. Amb més mala grapa encara que en aquells foscos temps, ni tan sols aquest tràmit d'informació pública s'ha acomplert amb aquesta nefasta variant.

Cap excusa serveix per justificar la sustracció als ciutadans d'aquest dret fonamental:

 • El suposat interés públic de la variant, ¿ justifica passar per alt tota la legislació vigent?
 • ¿ Tenen por que els ciutadans es neguin a permetre que es llencin en una obra inútil milers de milions de ptes. que paguem entre tots?
 • ¿ Es que preservar l'entorn de Girona per als nostres fills no és un interés públic evident?

Girona, 13 de desembre de 1990.

COORDINADORA N-II PER L'AUTOPISTA.
ASSOCIACIó D'AMICS DE LA VALL DE SANT DANIEL.