14/12/1990. COMUNICAT DE PREMSA

RESULTATS DE L'ENQUESTA SOBRE LA USABILITAT DE LA VARIANT PER PART DELS GIRONINS

Número d'enquestes recollides: 100
Dies de recollida: feiners, de manera aleatòria, novembre 1990
Lloc de recollida: Carrers diversos de Girona

Preguntes:

CAS DE FER-SE LA "VARIANT EST" (PER SANT DANIEL), AMB QUINA FREQÜèNCIA LA FARíEU SERVIR?

GAIREBÉ MAI ............................................................................................................................... 85 %
2/3 COPS PER SETMANA .............................................................................................................. 6 %
UN COP A LA SETMANA ............................................................................................................... 5 %
CADA DIA ...................................................................................................................................... 4 %

SI S'ALLIBERÉS DE PEATGE L'AUTOPISTA, DES DE MEDINYà A FORNELLS, I ES CONVERTíS EN LA VARIANT DE GIRONA, AMB QUINA FREQÜèNCIA LA FARíEU SER-VIR?

2/3 COPS PER SETMANA ............................................................................................................ 32 %
GAIREBÉ MAI ............................................................................................................................... 27 %
UN COP A LA SETMANA ............................................................................................................. 23 %
CADA DIA .................................................................................................................................... 19 %

PER SOLUCIONAR EL TRàNSIT DE PAS DE GIRONA, QUINA CREIEU QUE ÉS LA MILLOR SOLUCIó?

ALLIBERAR DE PEATGE L'AUTOPISTA ....................................................................................... 97 %
CONSTRUIR LA "VARIANT EST" ................................................................................................... 2 %
NO CONTESTA .............................................................................................................................. 1 %

PER SOLUCIONAR ELS PROBLEMES D'EMBUSSOS A GIRONA, QUINA CREIEU QUE ÉS LA MILLOR SOLUCIó? (NUMEREU-LES PER ORDRE DE PREFERèNCIA)

ALLIBERAR DE PEATGE L'AUTOPISTA ....................................................................................... 77 %
EDUCAR A LA GENT PER QUè VAGI A PEU ............................................................................... 68 %
CONSTRUIR UNA XARXA DE COMUNICACIONS INTERNA PER REDISTRIBUIR EL TRàNSIT........ 47 %
CONSTRUIR MÉS APARCAMENTS SUBETERRANIS ................................................................... 44 %
RESTRINGIR EL TRàNSIT EN EL NUCLI ANTIC ............................................................................. 36 %
CONSTRUIR LA "VARIANT EST" ................................................................................................... 3 %

QUINS CREIEU QUE SóN ELS PRINCIPALS PROBLEMES DE TRàNSIT DE GIRONA (NUMEREU LES RESPOSTES SEGONS LA IMPORTàNCIA)

TOTS ELS GIRONINS UTILITZEN EL COTXE PER ANAR ARREU ................................................ 74 %
MAL DISSENY DE LA CIUTAT. TOTS ANEM A PETAR ALLà MATEIX ........................................ 61 %
HI HA POCS APARCAMENTS ..................................................................................................... 58 %
ELS CAMIONS I EL TRàNSIT DE PAS .......................................................................................... 48 %
L'AUTOPISTA SERVIRIA PERò S'HA DE PAGAR ........................................................................ 38 %
HI HA POCS GUàRDIES EN ELS ENCREUAMENTS PROBLEMàTICS ............................................ 11 %
S'HA DE FER LA "VARIANT EST" ................................................................................................. 2 %

Per a les respostes a les dues darreres preguntes, s'han comptabilitzat les col.locades en els tres primers llocs. Es de destacar que pel que fa a la construcció de la "variant est" tothom (excepte 3 persones) han posat l'opció en darrer lloc o ni tan sols l'han numerada.

En cap moment no s'ha pretès una enquesta amb validesa estadística i científica, sinó només obtenir una mostra.