La via jurídica

* 27/06/1985 Directiva 85/337/CEE del Consejo,relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. DOCE 175/L, de 05-07-85
* 28/06/1986 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
* 12/06/1989 AAVSD. Escrit d'Ignasi Doñate a l'Ajuntament de Girona (Format PDF)
* 20/12/1989 AAVSD. Recurs d'alçada per denegació per silendi administratiu suspensió obres (Format PDF)
* 21/09/1990 AAVSD. Petició a l'Audiència perquè suspengui les obres de la variant (Format PDF)
* 31/10/1990 Audiència Nacional. Denegació suspensió obres
* 22/11/1990 AAVSD. Recurs d'apelació contra suspensió d'obres (Format PDF)
* 14/12/1990 AAVSD. Petició al Síndic de Greuges
* 19/12/1990 Acusament de rebut del Síndic de Greuges
* 11/02/1991 AAVSD. Al·legacions a la denegació de la suspensió cautelar de les obres (Format PDF)
* 15/04/1991 La sentència del judici i el recurs d'apel·lació contra els 15 acusats d'un delicte de faltes
* 18/06/1991 AAVSD. Petició a l'Ajuntament perquè creï el Patronat previst al Pla de Protecció de la Vall
* 04/07/1991 Impotència del Síndic de Greuges davant el silenci administratiu de les institucions
- 22/12/1992 Resposta de la UE a Isabel Pérez
* 28/12/1992 Audiència Nacional. Desestimació del recurs contenciós-administratiu de l'AAVSD (Format PDF)
* 03/03/1993 AAVSD. Denúncia a la Comunitat Europea (Format PDF)
* 26/07/1993 Acusament de rebut de la Comissió de les Comunitats Europees
* 19/04/2004 Al·legacions de l'Ajuntament dee Sarrià contra l'ampliació de l'autopista (Format PDF)